หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
"ตำบลน้ำเลาเป็นตำบลเกษตรคุณภาพสูง
ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งสู่ตำบลอยู่เย็นเป็นสุขยั่งยืน
นายสมนึก ดวงใน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา
วิสัยทัศน์ อบต.น้ำเลา
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
ที่ทำการ อบต.น้ำเลา
1
2
3
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน

ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการ
ประชาชน

บริการ
ประชาชน
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พร0023.4/ว602 แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง [ 18 พ.ย. 2562 ]     
พร0023.1/ว599 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานศึกษาและสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับสูง [ 15 พ.ย. 2562 ]     
พร0023.1/ว598 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานสาธารณสุขและสิ่แวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับสูง [ 15 พ.ย. 2562 ]     
พร0023.2/ว597 กาคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562 [ 15 พ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว4803 เปลี่ยนแปลงตารางการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ e-plan - eMENSCR ปีงบประมาณ 2563 [ 15 พ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว596 แจ้งผู้รับการอบรม e-plan - eMENSCR รุ่นที่ 1 [ 15 พ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว4801 1-การจัดทำแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี  [ 15 พ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว4801 2-การจัดทำแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี  [ 15 พ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว4800 การบันทึกข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 15 พ.ย. 2562 ]     
พร0023.5/ว4808 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 กรณีการจัดทำและจัดจ้างแบบรูปรายการงานก่อสร้าง [ 15 พ.ย. 2562 ]     
พร0023.4/ว590 แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2562 [ 13 พ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว4755 เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 พ.ย. 2562 ]   
พร0023.3/ว4747 ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อติดต่อสำหรับการบันทึกข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในระบบ Rabies One Data [ 12 พ.ย. 2562 ]   
พร0023.3/ว4733 การประชุมปิดตรวจการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน [ 12 พ.ย. 2562 ]   
พร0023.2/ว589 ส่งแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 [ 12 พ.ย. 2562 ]   
พร0023.2/ว15030 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2560 ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี [ 12 พ.ย. 2562 ]   
พร0023.2/ว4743- โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 12 พ.ย. 2562 ]   
พร0023.2/ว4742 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 12 พ.ย. 2562 ]   
พร0023.2/ว588 ดำเนินโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ [ 12 พ.ย. 2562 ]   
พร0023.2/ว587 ดำเนินโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ [ 12 พ.ย. 2562 ]   
 
การดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และ สถจ. รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ อปท. ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) กพส. มท 0810.7/ว4709 [แบบรายงานฯ]  [ 18 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและะขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4710 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 18 พ.ย. 2562 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สน.บถ. มท 0809.4/ว4706  [ 18 พ.ย. 2562 ]
ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานเมืองพัทยา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว154  [ 15 พ.ย. 2562 ]
แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการะบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 1-8 กยผ. มท 0815.4/ว150  [ 15 พ.ย. 2562 ]
การประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว4690  [ 15 พ.ย. 2562 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4688  [ 15 พ.ย. 2562 ]
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรุ่นที่ 4 กพส. มท 0810.3/ว4689  [ 15 พ.ย. 2562 ]
ขอให้คัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว4686 [แบบรายงานฯ]  [ 15 พ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจข้อมูล เรื่อง การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก ด่วนมาก กศ. มท 0816.4/ว4682 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2]  [ 15 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4684 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 15 พ.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2562 กพส. มท 0810.6/ว4681  [ 15 พ.ย. 2562 ]
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริ ในจังหวัดเพชรบุรี กสว. มท 0820.2/ว4660  [ 14 พ.ย. 2562 ]
เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2/2562 และขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ปฏิทินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4622  [ 14 พ.ย. 2562 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) กพส. มท 0810.8/ว4648 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ย. 2562 ]
การจัดทำแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ (รถบรรทุกขยะ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4666 [แบบรายงานฯ]  [ 14 พ.ย. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561" ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4623 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 14 พ.ย. 2562 ]
ซักซ้อมการกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว4645  [ 14 พ.ย. 2562 ]
เปลี่ยนกำหนดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร " การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฏกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561" ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว4661 [รายชื่อรุ่นที่ 1] [จังหวัดแนบท้าย] [เอกสารแนบ]  [ 14 พ.ย. 2562 ]
การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4642  [ 13 พ.ย. 2562 ]
การบันทึกข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4624  [ 13 พ.ย. 2562 ]
โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข - แมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4647  [ 13 พ.ย. 2562 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 13 พ.ย. 2562 ]
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4641  [ 13 พ.ย. 2562 ]
เร่งรัดตรวจสอบสภาพพนังกั้นน้ำ ฝายชะลอน้ำ หรือคันกั้นน้ำที่ชำรุดทรุดโทรมเพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปกติและพร้อมใช้งานโดยเร็ว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4640  [ 13 พ.ย. 2562 ]
 
 
 
 

หมูฝอยสมุนไพร

ป่าชุมชนบ้านบุญแจ่ม
 
 
 
   
 
แก๊สขึ้หมู ดันท่อแก๊สช่วง16.30 น.ทุกวัน (22 ต.ค. 2562)    อ่าน 31  ตอบ 1  
สอบถามการโอนย้ายค่ะ (24 ต.ค. 2560)    อ่าน 593  ตอบ 1  
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.น้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 พ.ย. 2559)    อ่าน 1033  ตอบ 0  

 
 
 


จ้างซ่อมระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงาน อบต.น้ำเลา โดยวิ [ 11 พ.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเ [ 11 พ.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้อหลอดไฟชุด SET LED 18 W ( 25 x 190 ) 1 [ 30 ต.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเ [ 28 ต.ค. 2562 ]จ้างจ้างพ่นละอองฝอยรัศมี 100 เมตร จำนวน 1 จุด บ้าน [ 24 ต.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาพ่นละอองฝอย UlV หมู่ที่ 4 บ้านไผ่ย้อย [ 21 ต.ค. 2562 ]จ้างพ่นสารเคมีกำจัดยุง แบบละอองฝอย(ULV)จุด 1 จุด [ 10 ต.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านห [ 25 ก.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำ [ 25 ก.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หม [ 24 ก.ย. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุงโรงน้ำเก่าเป็นที่เก็บของหมู่บ้า [ 24 ก.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หม [ 24 ก.ย. 2562 ]ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ด้ว [ 18 ก.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร [ 11 ก.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสร [ 11 ก.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร [ 11 ก.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนคอ [ 11 ก.ย. 2562 ]จ้างจ้างทำป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ย้อย โดยวิธ [ 9 ก.ย. 2562 ]จ้างจ้างเหมาพ่นสารเคมีกำจัดยุงแบบละอองฝอย ULV โดยว [ 6 ก.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพ [ 6 ก.ย. 2562 ]

 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.น้ำเลา พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล


 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 054-546-092