รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พร0023.5/9446 โครงการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในฐานะหน่วยรับงบประมาณในปีงบประมาณ 2563 [ 18 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.4/ว2973 แจ้งผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 18 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.4/ว2972 ซักซ้อมแนงทางปฏิบัติการขอหารือแนวทางการปฏิบัติงานหรือติดต่อราชการบริหารส่วนกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.4/ว2971 การฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น [ 18 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.4/ว2953 โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง วินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย และแนวทางการแก้ไข ฯ [ 18 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว2975 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะนักบริหารยุทธศาสตร์มืออาชีพ การประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองอัจฉริยะ [ 18 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.1/ว2976 แนวทางการดำเนินโครงการ อปท.ร่วมใจบำรุงรักษา แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ฯ ในการถวายพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.1/ว2958 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 18 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.1/9416 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ [ 15 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.4/ว2939 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 15 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว2938 1-การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 15 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว2938 2-การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 15 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว356 1-สำรวจข้อมูลตามแบบรายงาน ส่งสริมพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ฯ [ 15 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว356 2-สำรวจข้อมูลตามแบบรายงาน ส่งสริมพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ฯ [ 15 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว355 1-รายงานค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ก.ค. 2562 ]   
พร0023.3/ว355 2-รายงานค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ก.ค. 2562 ]   
พร0023.3/ว2925 การแจ้งซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ก.ค. 2562 ]   
พร0023.3/ว2921 พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 12 ก.ค. 2562 ]   
พร0023.3/ว2920 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่องจริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนรุ่นที่๑ ปี ๒๕๖๒ [ 12 ก.ค. 2562 ]   
พร0023.3/ว352 แนวทางการปฎิบัติงานและการรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 12 ก.ค. 2562 ]   
 
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 13 สน.บถ.  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือนค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่4 สน.คท. มท 0808.2/12618-12693 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12512-12587 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการลงทะเบียนเข้าประเทศนิวซีแลนด์แบบออนไลน์และการเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจลงตราเพิ่มเติม กพส. มท 0810.2/ว2830  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การกำหนดรูปแบบแผนพัฒนาตนเองรายปี สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน (ID PLAN: Individual Development Plan) สน.บถ. มท 0809.4/ว26 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2817 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2803  [ 18 ก.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สมัครขอรับรางวัลโครงการ ChOPA & ChiPA Game กสธ. มท 0819.2/ว2802  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2801 [แบบรายงานผล] [แนวทางการดำเนินการฯ]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 กพส. มท 0810.2/ว2404  [ 18 ก.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการรักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว36  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การส่งเสริมการจัดการศึกษาตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2361  [ 18 ก.ค. 2562 ]
แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2783  [ 18 ก.ค. 2562 ]
เร่งรัดการสำรวจข้อมูลประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2800 [เอกสารแนบ]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562) สน.บถ. มท 0809.2/ว85 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2786 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
เร่งรัดการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพและขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำทั่วประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2774  [ 15 ก.ค. 2562 ]
แจ้งให้ตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2787  [ 15 ก.ค. 2562 ]
โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย และพัฒนาให้เป็นตลาด Go Green Plus ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2792  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12588-12591 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ กพส. มท 0810.2/ว2691  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย กจ. มท 0802.3/ว2775  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/12359-12397 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/12415-12489 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ กค. มท 0803.3/ว2746  [ 12 ก.ค. 2562 ]
 
 
 
 

หมูฝอยสมุนไพร

ป่าชุมชนบ้านบุญแจ่ม
 
 
 
   
 
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0  
สอบถามการโอนย้ายค่ะ (24 ต.ค. 2560)    อ่าน 444  ตอบ 1  
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.น้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 พ.ย. 2559)    อ่าน 470  ตอบ 0  

 
 
 


จ้างปรับปรุงหลังคาที่จอดรถ อบต.น้ำเลา โดยวิธีเฉพาะ [ 9 ก.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงหลังคาที่จอดรถ อบต.น้ำเลา โดยวิธีเฉพาะ [ 8 ก.ค. 2562 ]ซื้อยางรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน ชุด โดยว [ 8 ก.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านห้วยขึม หมู่ที [ 12 มิ.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดทับแน่นสายข้างบ [ 11 มิ.ย. 2562 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดสายนาเนิ้ง หมู่ที [ 11 มิ.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดทับแน่นสายข้างบ [ 11 มิ.ย. 2562 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดสายนาเนิ้ง หมู่ที [ 11 มิ.ย. 2562 ]จ้างปรับปรุงหลังคาที่จอดรถ อบต.น้ำเลา โดยวิธีเฉพาะ [ 8 มิ.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาคุมลานด้านหลัง [ 29 พ.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) โดยวิธีเฉพาะเ [ 23 พ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเห [ 22 พ.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง(ULV) โดยวิธีเฉพาะเจ [ 22 พ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาคุมลานด้านหลัง [ 13 พ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาคุมลานด้านหลัง [ 13 พ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายนาคูน บ้านน้ำเลาใต้ หมู่ที [ 13 พ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายนาคูน บ้านน้ำเลาใต้ หมู่ที [ 13 พ.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพ [ 22 เม.ย. 2562 ]ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2562 ]

 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.น้ำเลา พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล