รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
 
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[พร0023.2/ว210] แจ้งเข้ารับการอบรม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 7-8 [ 12 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.2/ว210] แจ้งเข้ารับการอบรม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 7-8 [ 12 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.2/ว209] แจ้งเข้ารับการอบรม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ รุ่นที่ 7 [ 12 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.3/ว2231] การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดอปท.ที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2561 [ 12 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.3/ว2235] กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนเพิ่มเติม [ 12 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.3/ว2232] ปรับปรุงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การผู้บริหารท้องถิ่น [ 12 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.4/ว2241] หารือการทำบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนของการไฟฟ้าและการประปา [ 12 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.4/ว2242] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ของอปท. [ 12 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.5/ว211] แจ้งโอนเงิน อปท. [ 12 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.5/ว2246] การโอนจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่าย เพื่อไปดำเนินการช่วยเห [ 12 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.3/ว209] การดำเนินงานโครงการจัดงานลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่5 พ.ศ.2561 [ 8 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.3/ว208] ขอให้อปท.เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการประกวดแข่งขันทางวิชาการของอปท. [ 8 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.3/ว2188] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับจังหวัด [ 8 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.3/ว206] รายงงานผลการดำเนินการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก [ 8 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.4/ว205] กิจการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 8 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.2/ว2178] การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างของอปท. [ 7 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.2/284] ได้แจ้งรายชื่อของข้าราชการครูที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการประชุมฯในรุ่นที่3/8 [ 7 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.3/ว204] แจ้งเลื่อนการจัดการอบรมโครงการดังกล่าวออกไปก่อนเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม [ 7 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.3/ว2166] การสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศาสนสถาน [ 7 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.3/ว2162] การควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก [ 7 มิ.ย. 2561 ]   
 
แจ้งรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิตและศูนย์เครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ "กินให้เป็น เล่นให้สุด ไม่หยุดรัก" ในกลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิตและเครือข่ายใน 12 จังหวัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1905 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2561 ]
ซักซ้อมการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในการรับ-ส่งเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. 0816.4/ว 1904  [ 22 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1900  [ 22 มิ.ย. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1893 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 22 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561) สน.บถ. มท 0809.4/ว1844 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 22 มิ.ย. 2561 ]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศปท.สถ. มท 0817.2/ว1894  [ 22 มิ.ย. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1875  [ 22 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1876 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มิ.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2561) สน.บถ. มท 0809.4/ว1874  [ 21 มิ.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2561) สน.บถ. มท 0809.4/ว1872 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 4 สน.บถ. มท 0809.4/ว1873 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2561 ]
สรุปแนวทางดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ สล. มท 0801.2/ว104  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
การประชุมชี้แจงผ่านระบบ Web Conference กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... (ร่างแรก) ในวันศุกร์ที่ 22 มิ.ย.2561 เวลา 10.00 น. ด่วนที่สุด กต. มท 0818.1/7814  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1862  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว1860  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว1861  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว1856 [คู่มือ]  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2561 สน.คท. มท 0808.4/ว1852 [รายชื่อ]  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
การดำเนินโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1454  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.2/ว1842 [เอกสารแนบ]  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว108 [อบจ.] [เทศบาล] [อบต.] [เมืองพัทยา]  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (ฉบับที่ 3) กศ. มท 0816.2/ว1781 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งให้จังหวัดตรวจติดตามเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0808.3/ว1840  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกการรายงานข้อมูลรายชื่อตำบลซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0808.3/ว1839  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจกรณีการกำหนดชื่อรายการและคุณลักษณะของประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1832  [ 18 มิ.ย. 2561 ]
 
 
 
 

หมูฝอยสมุนไพร

อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง
 
 
 
   
 
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (20 มิ.ย. 2561)    อ่าน 10  ตอบ 0  
สมุนไพร ยารักษาโรคทั่วไป (30 มี.ค. 2561)    อ่าน 117  ตอบ 0  
เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขา (31 ม.ค. 2561)    อ่าน 188  ตอบ 0  

 
 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒ [ 2 เม.ย. 2561 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย [ 30 มี.ค. 2561 ]

 
ทต.สอง ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านปลอดการเผา เทศบาลตำบลสอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ [ 25 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.สอง นายมานิตย์ วัฒนพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลสอง นำคณะกรรมการ สปสช.และLTC เรียนรู้การบริ [ 25 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่ทราย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวล [ 25 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 37 
ทต.แม่คำมี แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลแม่คำมี [ 25 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.กาญจนา ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลาและสถานที่ ในการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ป [ 25 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.บ่อเหล็กลอง ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาพนักงานจ้างตา [ 25 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.บ่อเหล็กลอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 25 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.ห้วยโรง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง จัดอบรมศึกษาดูงานตามโครงการพระราชดำริด้านเศรษฐกิจพ [ 25 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งน้าว มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน อบต.ทุ่งน้าว [ 25 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.น้ำชำ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ ประชาสัมพันธ์แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ [ 25 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่ปาน โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จา [ 25 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านเหล่า การขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดสะอาด และโครงการแม่บ้านมหาดไทยร่วมใจลดปริมาณและคัดแยกข [ 25 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.ทุ่งน้าว ผลการสอบราคาจ้างอบต.ทุ่งน้าว (โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการอบต.ทุ่งน้าวฯ ม [ 25 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ห้วยโรง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง จัดโครงการอบรมตามรอยพระราชดำริด้านเศรษฐกิจพอเพียง [ 25 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
ทต.แม่ปาน รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลแม่ปาน [ 25 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.น้ำเลา พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล