รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
 
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พร0023.3/ว486 กาารับสมัครผู้คุณวุฒิด้านนิติศาสตร์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ [ 14 พ.ย. 2561 ]     
พร0023.3/ว483 การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับจังหวัด ฯ [ 14 พ.ย. 2561 ]     
พร0023.4/ว482 แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม [ 14 พ.ย. 2561 ]     
พร0023.4/ว484 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่ [ 14 พ.ย. 2561 ]     
พร0023.4/ว482 แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม  [ 14 พ.ย. 2561 ]     
พร0023.5/ว485 แจ้งโอนเงิน อปท. [ 14 พ.ย. 2561 ]     
พร0023.1/ว481 ขอเชิญประชุมบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ [ 13 พ.ย. 2561 ]     
พร0023.2/ว4445 1-ยุทธศาสตร์การบริการทรัยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น 2561 - 2565 [ 13 พ.ย. 2561 ]     
พร0023.2/ว4445 2-ยุทธศาสตร์การบริการทรัยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น 2561 - 2565 [ 13 พ.ย. 2561 ]     
พร0023.3/ว4453 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน [ 13 พ.ย. 2561 ]     
พร0023.3/ว4454 ขอรับการสนับสนุนรายจ่ายประจำปีงบ 63 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอ [ 13 พ.ย. 2561 ]     
พร0023.3/ว4450 การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดแพร่ เฉพาะ ประธานสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดแพร่ นายก ทต.บ้านปิ [ 13 พ.ย. 2561 ]     
พร0023.3/ว479 กำหนดให้มีการอบรมตามโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ รุ่นที่ 5 [ 13 พ.ย. 2561 ]     
พร0023.3/ว4448 1-การดำเนินงานขับเคลื่อนพัฒนาเมืองสีเขียว [ 13 พ.ย. 2561 ]     
พร0023.3/ว4448 2-การดำเนินงานขับเคลื่อนพัฒนาเมืองสีเขียว [ 13 พ.ย. 2561 ]     
พร0023.3/ว4446 การดำเนินการตามบันทึกตกลงความร่วมมือ เรื่อง โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ [ 13 พ.ย. 2561 ]     
พร0023.3/ว4449 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบปร [ 13 พ.ย. 2561 ]     
พร0023.3/ว478 การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนระดับท้องถิ่นระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]     
พร0023.3/ว477 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในสถายศึกษาสังกัด อปท. ฯ [ 13 พ.ย. 2561 ]     
พร0023.3/ว476 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบ 61 [ 13 พ.ย. 2561 ]     
 
สำรวจความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่เป็นประโยชน์ต่อการคมนาคมขนส่งหรือการสัญจรของประชาชน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3688 [แบบสำรวจ]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 14 พ.ย. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว3682  [ 14 พ.ย. 2561 ]
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามนโยบายเน้นหนักของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว3673  [ 14 พ.ย. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 10/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3638 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
การดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3679 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2561 อื่น ๆ สอ.สถ. 0101/ว185  [ 14 พ.ย. 2561 ]
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3684 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3672 [แบบรายงานฯ]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว3670 [เอกสารแนบ]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว3683 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือจัดให้ทำรายงานผลการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด กม.มท 0804.6/ว3671  [ 13 พ.ย. 2561 ]
การติดตามและเร่งรัดการจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว14  [ 13 พ.ย. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว6562  [ 13 พ.ย. 2561 ]
การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3669  [ 13 พ.ย. 2561 ]
การติดตามและเร่งรัดการรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/799  [ 13 พ.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น และนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว3561 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 พ.ย. 2561 ]
สรุปนโยบายพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2561 และพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 กพส. มท 0810.2/ว3640  [ 12 พ.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง ประเภท ระดับ อำนาจหน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หรือข้อจำกัดของหน่วยปฏิบัติการ พ.ศ. .... ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3647  [ 12 พ.ย. 2561 ]
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3649  [ 12 พ.ย. 2561 ]
การรักษาความปลอดภัย การจัดระเบียบ และความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3645  [ 12 พ.ย. 2561 ]
แจ้งปิดระบบการรับลงทะเบียนโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว37  [ 12 พ.ย. 2561 ]
การดำเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3617 [แบบรายงานฯ]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3625 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว3608 [เอกสารแนบ]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
 
 
 
 

หมูฝอยสมุนไพร

ป่าชุมชนบ้านบุญแจ่ม
 
 
 
   
 
สอบถามการโอนย้ายค่ะ (24 ต.ค. 2560)    อ่าน 263  ตอบ 1  
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.น้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 พ.ย. 2559)    อ่าน 285  ตอบ 0  

 
 
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมตะแกรงเหล็กสำเร็ [ 14 พ.ย. 2561 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมตะแกรงเหล็กสำเร็ [ 12 พ.ย. 2561 ]จ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบี [ 17 ก.ย. 2561 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธี [ 17 ก.ย. 2561 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธี [ 14 ก.ย. 2561 ]ซื้อจัดซื้อเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่ 1 ชุด โดยวิธ [ 13 ก.ย. 2561 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมตะแกรงเหล็กสำเร็ [ 12 ก.ย. 2561 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดย [ 11 ก.ย. 2561 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 เครื่องตามโครงการ [ 4 ก.ย. 2561 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉ [ 4 ก.ย. 2561 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โครงการ [ 3 ก.ย. 2561 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉ [ 28 ส.ค. 2561 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการสนับสนุนกองทุนส่ [ 28 ส.ค. 2561 ]จ้างโครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมตะแกรงเหล็กสำเร็ [ 22 ส.ค. 2561 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดย [ 22 ส.ค. 2561 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธี [ 22 ส.ค. 2561 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมตะแกรงเหล็กสำเร็ [ 17 ส.ค. 2561 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2561 ]จ้างค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายเรียบคลอ [ 10 ก.ค. 2561 ]จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 10 รายการ [ 10 ก.ค. 2561 ]

 
อบต.น้ำเลา แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่ [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำเลา แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.สอง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำชำ ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำชำ ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านร่องแดง หมู่ที่ 6 [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองม่วงไข่ ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ทุ่งแล้ง รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.วังหลวง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่พุง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ตำหนักธรรม ประชาสัมพันธ์กองคลัง อบต.ตำหนักธรรม ออกให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 25 [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ต้าผามอก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง [ 14 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ต้าผามอก รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (รอบ6 เดือน) [ 14 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ต้าผามอก แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 14 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.บ่อเหล็กลอง สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)เดือนต.ค.61 [ 14 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.กาญจนา ประชาสัมพันธ์การตรวจรับจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถาน บ้ [ 14 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 15 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.น้ำเลา พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล