รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
 
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พร0023.1/367 ขอเชิญข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด และ อำเภอ ร่วมประชุม ใน [ 19 ก.ย. 2561 ]     
มติ การประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 9/2561 [ 19 ก.ย. 2561 ]     
มติ การประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 9/2561 [ 19 ก.ย. 2561 ]     
พร0023.3/ว372 กำหนดแผนดำเนินงานในการจัดโครงการอบรมหลักสูร การจัดสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ รุ่นที่ 6 - รุ่นที่ 8 [ 19 ก.ย. 2561 ]     
พร0023.3/ว3624 เชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดแพร่ [ 19 ก.ย. 2561 ]     
พร0023.3/ว369 แจ้งการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพสิน ฯ [ 19 ก.ย. 2561 ]     
พร0023.3/ว370 แจ้งสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์ จะรับเป็นเจ้าภาพ ระดับประเทศ/ระดับถาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเ [ 19 ก.ย. 2561 ]     
พร0023.5/ว371 แจ้งรายละเอียดการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3/2561 [ 19 ก.ย. 2561 ]     
พร0023.5/3617 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 61 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตรมาสที [ 19 ก.ย. 2561 ]     
พร0023.5/ว368 แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 18 ก.ย. 2561 ]     
พร0023.5/ว3611 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 61 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 4 [ 18 ก.ย. 2561 ]     
พร0023.5/ว3610 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 61 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ตามโ [ 18 ก.ย. 2561 ]     
พร0023.4/ว3607 ขอเชิญประชุมหอพัก [ 18 ก.ย. 2561 ]     
พร0023.3/ว366 การให้บริการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 กรณี เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส [ 18 ก.ย. 2561 ]     
พร0023.3/ว3580 การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ ผู้บริหารท้องถิ่น [ 17 ก.ย. 2561 ]     
พร0023.5/ว10369 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตร [ 17 ก.ย. 2561 ]     
พร0023.5/ว365 แจ้งโอนเงิน อปท. [ 17 ก.ย. 2561 ]     
พร0023.5/ว3579 โครงการฝึกอบรมปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายการเงินประจำปี ฯ [ 17 ก.ย. 2561 ]     
พร0023.3/ว3571 การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น และ ระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ [ 14 ก.ย. 2561 ]   
พร0023.3/ว3570 แนวทางการกำหนดให้มีตำแหน่ง นักโภชนาการ เพื่อแก้ปัญหาภาวะโภชนาการของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น [ 14 ก.ย. 2561 ]   
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนกันยายน 2561) สน.คท. มท 0808.2/13021-13096 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ย. 2561 ]
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2951 [เอกสารแนบ]  [ 19 ก.ย. 2561 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2949 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติกรณีทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐหมดอายุก่อนกรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2944  [ 19 ก.ย. 2561 ]
ผลการคัดเลือกการประกวดวาดภาพตามโครงการเฉลิมพระเกียรติการประกวดวาดภาพความประทับใจแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหาคม 2561 กศ.  [ 19 ก.ย. 2561 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรครูเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาทักษะสมองด้วยองค์ความรู้ (Executive Function หรือ EF) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2942 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ย. 2561 ]
การเป็นสถานพยาบาลของทางราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ กค. มท 0803.3/ว2943  [ 19 ก.ย. 2561 ]
หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2936  [ 18 ก.ย. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2908  [ 18 ก.ย. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งโครงการก่อสร้างเข้าร่วมโครงการ CoST สน.คท. มท 0808.2/ว2904  [ 18 ก.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สน.คท. มท 0808.2/12961 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ฯ สน.คท. มท 0808.2/13129-13182 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/12962-13020 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2561 ]
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2921 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2561 ]
การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2923 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2561 ]
การจัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 4) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2895 [แบบรายงานผล]  [ 17 ก.ย. 2561 ]
การรายงานข้อมูลเงินทดรองราชการ กค. มท 0803.2/ว2902  [ 17 ก.ย. 2561 ]
การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน พ.ศ.2563-2567 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2882 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/12933,12934,12935 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.ย. 2561 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2825 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 ก.ย. 2561 ]
การรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 กพส. มท 0810.7ว2880  [ 14 ก.ย. 2561 ]
แนวทางการร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2877  [ 14 ก.ย. 2561 ]
หลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2870  [ 13 ก.ย. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2872  [ 13 ก.ย. 2561 ]
การบันทึกฐานข้อมูลสมาชิกแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สล. มท 0801.2/ว2871  [ 13 ก.ย. 2561 ]
 
 
 
 

หมูฝอยสมุนไพร

ป่าชุมชนบ้านบุญแจ่ม
 
 
 
   
 
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (20 มิ.ย. 2561)    อ่าน 96  ตอบ 0  
สอบถามการโอนย้ายค่ะ (24 ต.ค. 2560)    อ่าน 232  ตอบ 1  
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.น้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 พ.ย. 2559)    อ่าน 251  ตอบ 0  

 
 
 


จ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบี [ 17 ก.ย. 2561 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธี [ 17 ก.ย. 2561 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธี [ 14 ก.ย. 2561 ]ซื้อจัดซื้อเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่ 1 ชุด โดยวิธ [ 13 ก.ย. 2561 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมตะแกรงเหล็กสำเร็ [ 12 ก.ย. 2561 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดย [ 11 ก.ย. 2561 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 เครื่องตามโครงการ [ 4 ก.ย. 2561 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉ [ 4 ก.ย. 2561 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โครงการ [ 3 ก.ย. 2561 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉ [ 28 ส.ค. 2561 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการสนับสนุนกองทุนส่ [ 28 ส.ค. 2561 ]จ้างโครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมตะแกรงเหล็กสำเร็ [ 22 ส.ค. 2561 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดย [ 22 ส.ค. 2561 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธี [ 22 ส.ค. 2561 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมตะแกรงเหล็กสำเร็ [ 17 ส.ค. 2561 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2561 ]จ้างค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายเรียบคลอ [ 10 ก.ค. 2561 ]จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 10 รายการ [ 10 ก.ค. 2561 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจ [ 10 ก.ค. 2561 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2561 ]

 
อบต.แม่คำมี ประกาศราคากลางงานต่อเติมอ่างล้างหน้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่คำมี [ 20 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.นาพูน โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการทรัพยากรธร [ 20 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ต้าผามอก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านเกี๋ยง [ 20 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ต้าผามอก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พม [ 20 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ต้าผามอก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านศรีใจ [ 20 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.นาพูน โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสาน [ 20 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ต้าผามอก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ (เก้าอี้และโต๊ะทำงาน) [ 20 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่คำมี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน อบต.แม่คำมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำชำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำชำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำชำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำชำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร) กองสาธารณสุขฯ โดยวิ [ 20 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำชำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำชำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 20 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำชำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.น้ำเลา พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล